اداره پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

تاریخ.تصویب

عنوان پایان نامه/رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نواقص

۱

صمدمیرزا سوزنی

۸۸۲۲۱۱۰۳

۳۱/۲/۹۱

---- 

دکتر لطف اله یاراحمدی

دکتر محمدصادق باقری

دکتر فیروز صدیقی

 

۲

مهری حداد نارافشان

 ۸۸۲۲۱۱۰۵

۲۱/۳/۹۱

 ----

دکتر صیفی

دکتر محمدصادق باقری

دکتر شکرپور

 

۳

زهرا رستگار حقیقی شیرازی

۸۸۲۲۱۱۰۴

19/6/91

بکارگیری روشهای پیشرفت حرفه ای توسط اساتید رشته زبان : مدلها. موانع موجود و نیازهای پیشرفت حرفه ای آنها

دکتر محمدصادق باقری

دکتر فیروز صدیقی

۴

قاسم طیبی

۸۶۲۲۱۱۰۱

--

----

دکتر فیروز صدیقی

۱. دکتر مرتضی یمینی

۲.دکتر محمد صادق باقری

 

۵

فروغ رحیمی

۸۸۲۲۱۱۰۱

--

---

محمد صادق باقری

۱.دکتر لطف ا... یار محمدی

۲.دکتر فیروز صدیقی

 

۶

ژاله موذنی

۸۹۰۹۷۵۶۵۶

۲۶/۹/۹۱

----

محمد صادق باقری

۱.مصطفی زمانیان

۲.فیروز صدیقی

تعهد کتبی

۷

سهیلا طهماسبی

۸۷۲۲۱۱۰۱

۳/۶/۹۰

----

دکتر مرتضی یمینی

۱.دکتر صدیقی

۲.دکتر محمد صادق باقری

 

۸

ژاله موذ نی

 890975656

 91/9/26

 ---

 دکتر محمد صادق باقری

1.دمتر مصطفی زمانیان

2.دکتر فیروز صدیقی

 

۹

 اسماعیل جدیدی خیر آبادی

 88221102

 91/10/24

 ---

 دکتر محمد صادق باقری

1.فیروز صدیقی

2.لطف الله یار محمدی

 

۱۰

سیده زهرا هاشمی

 890975438

 91/11/8

 ---

دکتر محمد صادق باقری

دکتر صدیقی،دکتر یار محمدی

 

 11

 پونه حیدری

 890975900

 91/11/8

 ---

دکتر زمانیان

 دکتر یار محمدی

 

12

رضا مبشر نیا

 890975593

91/11/8

 ---

دکتر صدیقی

 دکتر باقری

 

 

 محمد رستم پور

۹۷۵۲۶ ۸۹۰

 ۲۱/۷/۹۲

 

 دکتر یارمحمدی-دکتر باقری

دکتر صدیقی-دکتر زمانیان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱ساعت 11:31  توسط اداره پژوهش دانشکده علوم انسانی  |